استغنای معشوق

درخواست حذف این مطلب
سلام، اوقاتتان به نیکی و می. در سال 1371 جناب شجریان و گروه همراه، مرکب از آقایان عندلیبی، پیرنیاکان و همایون شجریان که نواختن نی و تار و تنبک آنان زینت بخش آواز بود، کنسرتی را در برگزار د که ظاهرا در هیچ یک از آلبوم های عرضه نشده است. امروز غزلی از لسان الغیب را که در جریان این کنسرت در سه گاه اجرا شده، تقدیم محضرتان می کنم: دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد ز هر در می دهم پندش ولیکن در نمی گیرد خدا را ای نصیحت گو حدیث ساغر و می گو که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی گیرد بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین که فکری در درون ما از این بهتر نمی گیرد صراحی می کشم پنهان و مردم دفتر انگارند عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد ** من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد ** از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی گیرد ** سر و چشمی چنین دلکش، تو گویی چشم ازو بر دوز برو کاین وعظ بی معنی مرا در سر نمی گیرد ** نصیحت گوی رندان را که با حکم قضا جنگ است دلش بس تنگ می بینم مگر ساغی نمی گیرد ** میان گریه می خندم که چون شمع اندر این مجلس زبان آتشینم هست، لیکن در نمی گیرد چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را که مرغان وحشی را از این خوشتر نمی گیرد سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی گیرد من آن آیینه را روزی به دست آرم سکندروار اگر می گیرد این آتش، زمانی در نمی گیرد ** خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت دری دیگر نمی داند، رهی دیگر نمی گیرد بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی گیرد ** ** این ات در آواز نیامده است.